วิสัยทัศน์การพัฒนา

   “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความสมดุลกับทรัพยากร ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับโลก”