ความเป็นมาของโครงการ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ 

โดยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์และขีดความสามารถในหลายด้าน เช่น ด้านการค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคอาเซียน  จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้มีความสอดคล้องและสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน