วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ะให้ มีความสมดุลกับทรัพยากรในพื้นที่และมีความสอดคล้องกับ ยุทศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสตูล
  • เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  เมือง/ชุมชนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง   พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เพื่อจัดทำแผนผังนโยบายและโครงการ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาเมือง
  • ​เพื่อจัดทำผังกลยุทธ์ แผนงานโครงการ พัฒนาและแผนปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นผังแม่บท       (Master Plan) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป